Согласно Правилникот за набавки на Здружението за хумано домување Хабитат Македонија од 28.12.2015 година, а во врска со Програмата за нови домови во Велес, Здружението за хумано домување Хабитат Македонија на ден 02.03. 2021 година објавува:

ПОВИК И УСЛОВИ НА НАБАВКА


Гипскартонски работиОдлука за запирање постапка по повик 37-2021 од 02.03.2021 година
За дополнителни информации понудувачите можат да ја контактираат канцеларијата на Хабитат Македонија на тел. 02/3061-890 лице за контакт Костадин Настевски (тел. 075 868 138, е-меил: knastevski@habitat.org.mk).