Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Резултати за фискалната година 2012

Рекордно висок број на услужени семејства

Image
Рекордно висок број на услужени семејства

Фискалната година која заврши на 30 јуни 2012 беше исклучителна за Хабитат Македонија, со оглед дека беше постигнат рекордно висок број на услужени семејства, и преку градежни интервенции и преку услуги за поддршка на домувањето (УПД). Ова остварување ја рангира македонската национална организација меѓу најдобрите во Habitat for Humanity International, мрежа која има операции во 90 земји.

Историскиот преглед на остварувањата Фондот за подобар дом (ФПД), Фондот за домување Роми и маргинализирани (ФДР), Програмата за доградби и новоградби (ДГ/НГ), Водоснабдување и санитација (ВСС), Енергетски ефикасни домови (ЕЕД) и специјалните проекти (СП) можат да се видат подолу.

Истовремено, бројот на услужени семејства преку услугите за поддршка на домувањето ги надмина проекциите откако беа развиени нови видови услуги, покрај постоечките градежно-технички совети (ГТС). Овие услуги, дел од кои се поддржани од Грантот за стратегиски иновации (ГСИ) на Habitat for Humanity International, припаѓаат на веќе завршени, постоечки или штотуку започнати програми и проекти: Промоција на правата за домување за Ромите (ПДР), Легализација на домувањето на Ромите (ЛДР), Унапредување на енергетската ефикасност во секторот домување (УЕЕ), Поддршка за поранешните бегалци (ППБ) и Развој на индикатори за социјална инклузија во домувањето (СИД).


Image
Остварени услуги за поддршка на домувањето според состојба на 30 јуни 2012