Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Стратегија за раст на мрежата Habitat for Humanity International

Усогласен деловниот план 2016-2018
на Хабитат Македонија

Image

Хабитат Македонија, со покана упатена од Habitat for Humanity International, се придружи кон групата од 10 национални Хабитат организации избрани да ја тестираат глобалната Стратегијата за раст. За оваа цел ХФХИ и Хабитат Македонија се согласија со взаемна соработка да подготват Стратегиски план и Деловен (бизнис) план за Хабитат Македонија, за фискалните години во периодот 2015-2018 година, коишто ќе бидат усогласени со глобалниот Стратегиски план на ХФХИ. Последователно, Стратешкиот план на Хабитат Македонија за периодот 2014-2018 година предвиде јакнење на влијанието на организацијата на ниво на заедница, сектор и општество, како и изградба на одржлива организација.

Во последната фаза на планирањето развиени се т.н. канвас деловни модели, еден интегриран за целата организација и повеќе расчленети за деловните линии кои ќе ја сочинуваат програмата на Хабитат Македонија. Со ова, усогласениот Деловен план на Хабитат Македонија за периодот 2016-2018, со датум на ефектуирање 1 јули 2015 година, ќе го сочинуваат три деловни линии:

 • Деловната линија 1: Развој на заедницата, вклучува три компоненти кои се дел од постоечкото програмско портфолио на Хабитат Македонија:
  • Новоградби
  • Кредитирање на мало
  • Услуги за поддршка на домувањето

 • Деловната линија 2: Развој на пазарот во секторот домување, вклучува исто така три компоненти, од кои во едната се консолидирани постоечките проектни партнерства со микрофинансиските организации Можности и Хоризонти, додека две се планирани како посебни правни ентитети, основани од здружението Хабитат Македонија, кои ќе испорачуваат услуги кои се предмет на лиценцирање од национални регулаторни тела:
  • Микрофинансиски партнерства
  • Друштво за управување со станбени згради
  • Финансиско друштво за домување

 • Деловната линија 3: Домувањето и општествениот развој, вклучува две компоненти и овозможува дополнување со специјални или нови проекти кои би биле поддржани во рамките на посебни процеси за апликација:
  • Регистар на станбени згради и станови
  • Платформа за намалување на сиромашното домување
  • Мобилизација на волонтери


За секоја деловна линија се развиени поголем број индикатори на остварувањата кои се дел од постоечката глобалната алатка за мониторинг, преку која се реализира програмското известување кон ХФХИ. Од нив, за секоја деловна линија се утврдени клучни индикатори на остварувањата кои можат да се вкрстуваат во различни пресеци.