Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Дебата

Клучна дебата за Законот за домување

Повеќемесечната работа на Комисијата за измени и дополнувања на Законот за домување, со голема вклученост и поддршка од Хабитат Македонија, доби посебна вредност со дебатата организирана на 7 декември 2022 г.

Откако Хабитат Македонија иницираше унапредување на партиципативноста и транспарентноста на процесот на ревидирање на законот, дебатата овозможи вклучување на чинители, засегнати и заинтересирани страни кои досега немаа прилика да се произнесат. Покрај постоечките претставници на надлежното министерство, Регулаторната комисија за домување и групацијата на управители при Стопанската комора на С. Македонија, во дебатата се вклучија претставници на локалните самоуправи, како и сопственици на посебните делови на станбените згради кои се претставени преку нивните заедници на сопственици, или преку овластени сопственици кои ги застапуваат во комуникацијата со лиценцираните фирми за вршење управувачки услуги.

Во оваа смисла, укажувањето на Хабитат Македонија дека треба да се демонстрира посветеноста на актуелната Влада на решавање на проблемите на граѓаните кои живеат во повеќестанбени згради, го прифати ресорниот министер Благој Бочварски кој заедно со претседателот на УО на Хабитат Македонија Драган Малиновски ја отвори дебатата. Последователно се вклучија и повеќе актуелни или поранешни градоначалници со големо искуство, како и повеќе општински инспектори за домување кои изнесоа релевантни примери од практиката околу кои се отвори широка дискусија.

Со аргументацијата и примерите кои беа изнесени се потврди потребата од конечна финализација на процесот и брзо донесување на повеќе измени и дополнувања кои ќе обезбедат конзистентност на законските решенија и негова поефикасна примена. Според најавите на министерот, новините во законот треба да се очекуваат до крајот на првата половина на 2023 г.