Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Регионална работилница

вестМикрофинансиски услуги за домување на Ромите

Имаме задоволство да ја најавиме регионалната работилница за испитување на можностите за подобрување на домувањето преку микрофинансирање на Ромското население. Организатор, покрај Хабитат - Македонија, е и ФИООМ - Фондацијата Институтот Отворено Општество - Македонија. Оваа работилница ќе се одржи од 12 и 13 април во Скопје.

Регионалниот тим ќе биде составен од претставници на ромски организации, Хабитат афилијации, микрофинански организации и претставници од Советот на Европа и Централната канцеларија на ФИООМ - Фондацијата Институтот Отворено Општество - Македонија. Оваа работилница ќе ги поврзе и размени искуствата во доменот на домувањето на Ромите, развој и одржување на микрофинансирање на домувањето на Ромите и улогата на Ромските невладини организации во подобрувањето на домувањето на Ромите.