Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Микро заеми

Фонд за домување на роми и маргинализирани

HFH Macedonia
Horizonti

 


ЗА НАС

Хабитат - Македонија е непрофитна организација, дел од глобалната мрежа Habitat for Humanity, посветена на обезбедување едноставни, пристојни и достапни решенија за живеалишта на семејства со ниски приходи кои живеат во услови на сиромаштија, без разлика на нивната етничка, полова и религиозна припадност.

Хоризонти е фондација за економски развој, невладина и непрофитна организација, која преку финансиски услуги ги поддржува малите бизниси на посиромашните и маргинализираните групи во Република Македонија.

Денес, Хоризонти делува преку 9 експозитури лоцирани во поголемите градови низ републиката и централна канцеларија во Скопје. Хоризонти од своето основање нуди заеми на Роми. Во моментов 40% од вкупното портфолио припаѓа на оваа заедница.

Заедно, со еднаква партиципација го создадовме Фондот за домување на Роми и маргинализирани, дизајниран како пилот проект за првата година со јасна цел за понатамошно зголемување на обемот на активностите.

roma1

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Главна цел на ова партнерство е подобрувањето на условите на живеење на Ромите на територија на град Скопје со посебен акцент на општината Шуто Оризари преку обезбедување на микро заеми за реконструкција и реновирање на субстандардни домови.

Во согласност со нашите основни принципи на работа, останатите етнички групи од овој регион нема да им биде скратена можноста да добијат заем се додека ги исполнуваат зададените критериуми.

Конкретните цели на овој проект се развој на кредитна линија која треба да биде дизајнирана и прилагодена на потребите на оваа ранлива група и да обезбеди финансиска одржливост.


roma2

НАШИОТ ПЛАН

Ромски и маргинализирани семејства услужени преку одобрување на заем:
50 одобрени заеми за реконструкција и реновирање

Ромски и маргинализирани семејства услужени со завршена реконструкција:
34 завршени реконструкции/реновирања


НАШИОТ ПРОИЗВОД

Фондот за домување на Роми и маргинализирани се реализира преку кредитна линија ДОМ која нуди микро заеми од 500 до 1.700 Евра со максимален рок на отплата од 30 месеци. Во иницијалниот период заеми можат да користат семејства кои биле кориснци или во моментот користат друг заем од Хоризонти.