Habitat for Humanity Macedonia
HFH International

HFH International
Хоризонти

Habitat for Humanity of Cass and Schuyler Counties, Inc.
Habitat for Humanity of Canada
Habitat for Humanity of Oakland County
Habitat for Humanity of Metro Denver
Payson Area Habitat for Humanity
Habitat for Humanity of East Pasco
Habitat for Humanity Greater Birmingham
Habitat for Humanity of Citrus County
Habitat for Humanity Central Arizona
Habitat for Humanity Madison and Clark Counties


Whirlpool
Whirlpool
 

Извештај

ЗголемиСостојби и предизвици во домувањето и здравството кај заедницата на Роми во Република Македонија

Програмата Фонд за домување на Роми и маргинализирани на Хабитат Македонија беше претставена како позитивен пример во рамките на извештајот за состојбите и предизвиците во областа домувањето и здравството кај заедницата на Роми во Република Македонија.

Извештајот беше изготвен од страна на ЦРИС Студиорум во рамките на програмата Граѓански советодавни центри реалзизирана од страна на Ромската невладина организација Месечина од Гостивар.

Овој извештај кој ги разгледува домувањето и здравството кај Ромите во Македонија е дел од проектот Граѓанско-советодавни центри, кој има за цел да ја подобри ситуацијата кај ромската заедница во повеќе аспекти на живеењето, особено во насока на намалување и надминување на дискриминацијата од предрасуди и негативна стереотипизација, поттикнување и зајакнување на соработката со локалната и државната администрација, создавање услови за подобрена едукација и организирана активност на ромското население, заради негово оформување во партнер и заедница еднаква на другите етнички заедници по својот глас.

Домувањето претставува основна животна потреба и е едно од основните човекови права; правото на соодветно домување не претставува исклучок ниту за ромската популација - но, неизбежен факт е дека целокупниот статус и третман кој оваа етничка заедница го имала или го има во одредена земја, се рефлектирал и на остварувањето на правото на пристоен дом кај овие граѓани.


Преземете го целиот извештај како пдф документ:
Состојби и предизвици во домувањето и здравството кај заедницата на Роми во Република Македонија